Regulamin - My Sex Shop
Dyskretna przesyłka | Wysyłka tego samego dnia | Darmowa dostawa od 250 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MYSEXHOP.PL
Spis treści:
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Konto Klienta
§ 4 Zamówienia
§ 5 Płatność i cena
§ 6 Dostawa
§ 7 Odstąpienie od umowy
§ 8 Rękojmia za wady
§ 9 Ochrona Danych Osobowych
§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 11 Postanowienia końcowe
§ 1 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1) Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod
adresem https://mysexshop.pl;
2) Sprzedawca – Rafał Ochmański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LAFAR
Rafał Ochmański, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 12/24, 03-982 Warszawa, NIP:
1131871374, REGON: 016078685, adres e-mail: sklep@mysexshop.pl;
3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za
pośrednictwem Sklepu internetowego,
4) Zarejestrowany Klient – Klient korzystający ze Sklepu internetowego, który dokonał
Rejestracji i założył Konto klienta;
5) Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu
internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta
klienta;
6) Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, określony przez Klienta podczas
Rejestracji w Sklepie internetowym, umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący jego
zabezpieczeniu;
7) Konto klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu,
oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu
internetowego, a także uzyskaniu przez Klienta informacji o historii Zamówień;
8) Konsument – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
9) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości
prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej
lub zawodowej.
10) Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz
warunki składania Zamówień i dokonywania zakupów Produktów i zawierania Umów
sprzedaży;
11) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych
od pracy;
12) Koszyk – usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w ramach, której
widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę
Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży
złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu
internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
14) Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, przeznaczona do sprzedaży na
podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem
funkcjonalności Sklepu internetowego;
15) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca
sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów objętych Zamówieniem, której
warunki określa Regulamin;
16) RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
17) Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach
Sklepu na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online
PayU – PayU S.A., ul. Grunwaldzka 188, 60-166 Poznań.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://mysexshop.pl prowadzony jest przez Rafała
Ochmańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LAFAR Rafał Ochmański, ul.
gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 12/24, 03-982 Warszawa, NIP: 1131871374, REGON:
016078685, adres e-mail: sklep@mysexshop.pl.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z
prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości
negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem:
https://mysexshop.pl/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym
przez siebie nośniku.
6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w Sklepie
internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone
na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia
Klientowi Produktów bez wad.
7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez
Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową
lub telefoniczną.
8. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta
kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość
korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych
dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
9. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy
poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
b) mediację,
c) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
d) zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
e) skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).
§ 3 Konto Klienta
1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane
wymienione w formularzu Rejestracji, w tym przede wszystkim adres e-mail, hasło, dane adresowe
i kontaktowe.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków
specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta
poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia
Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji, korzystając z
formularza Zamówienia.
6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
§ 4 Zamówienia
1. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną
Sprzedawcy przez Klienta.
3. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia Zamówienia:
1) złożenie Zamówienia po wcześniejszej Rejestracji, za pośrednictwem Konta klienta,
2) złożenie Zamówienia bez Rejestracji, za pośrednictwem formularza Zamówienia.
4. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić.
Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą
być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
5. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu Produktów do
Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania
sposobu dostawy i metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania
Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
6. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje
przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania adresu, danych
płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do
podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku
„Kupuję i płacę”.
7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co
Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w
formularzu Zamówienia.
8. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z
obowiązkiem zapłaty
9. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego
dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania
Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są
to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami
dostarczenia Produktu.
10.Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy
składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie
przyjęcia zamówienia”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. W momencie poinformowania
Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy sprzedaży między
Sprzedawcą a Klientem.
11.Wraz z informacją potwierdzającą złożenie Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi załączniki
w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy,
wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzoru formularza reklamacji.
§ 5 Płatność i cena
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego Zamówienia w następujący
sposób:
a) gotówką (za pobraniem) w momencie dostarczenia Produktu przez dostawcę,
b) płatność online lub kartą płatniczą za pośrednictwem wybranego Operatora płatności,
c) wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
Cena Produktu przed dodaniem do Koszyka nie zawiera kosztów przesyłki.
§ 6 Dostawa
1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawy odbywają się w Dni
robocze.
2. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawanie na
stronie Sklepu internetowego przy składaniu Zamówienia.
3. Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz
niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za
wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi. W
przypadku Konsumenta za wydanie Produktu uważa się jego odebranie od przewoźnika lub
spedytora przez Klienta.
4. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu
przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania
stosownego protokołu.
5. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Produktu
po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub
spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby
Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
6. W przypadku Zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami, jeżeli Sprzedawca nie
może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Produkt nie jest dostępny, w terminie
trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży jest uprawniony do odstąpienia od niej.
§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na
odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach o których mowa w
art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w
posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w
posiadanie Produktu. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie
oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie
wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: LAFAR Rafał
Ochmański, ul. Mińska 16/13, 03-808 Warszawa lub mailowo na adres: sklep@mysexshop.pl.
5. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza
oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który
również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia,
jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
7. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres: LAFAR Rafał
Ochmański, ul. Mińska 16/13, 03-808 Warszawa.
8. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.
9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o
odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który
nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
§ 8 Rękojmia za wady
1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej.
2. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne
lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie na adres:
LAFAR Rafał Ochmański, ul. Mińska 16/13, 03-808 Warszawa lub drogą mailową na adres:
sklep@mysexshop.pl.
4. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego
na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się
podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:
1) imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia wady;
4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że
Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy
Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku
wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania
sporu.
§ 9 Ochrona Danych Osobowych
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w
„Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://mysexshop.pl/polityka-prywatnosci,
stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
1) założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym;
2) umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży;
3) umożliwienie korzystania z Koszyka;
4) Newsletter;
5) udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym, w tym przede
wszystkim informacji o Produktach;
6) umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w
ramach Sklepu internetowego.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za
pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
1) komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;
2) dostęp do sieci Internet;
3) dostęp do poczty elektronicznej;
4) odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
3. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta
Konta klienta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia
korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej
usługi elektronicznej.
5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta
Klienta w Sklepie internetowym, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają
zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za
pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas
nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej
usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
6. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa
w ust. 4 i 5 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: sklep@mysexshop.pl lub pisemnie na adres: LAFAR Rafał Ochmański, ul. Mińska 16/13,
03-808 Warszawa.
7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mysexshop.pl lub pisemnie
na adres: LAFAR Rafał Ochmański, ul. Mińska 16/13, 03-808 Warszawa.
8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku
zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i
odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek
praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w
tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku
ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo
mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z
prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
4. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu
Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.
Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane
zgodnie z jego postanowieniami.
6. Wszelkie elementy graficzne Sklepu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne,
elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak
również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu
internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej,
niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego, Licencji
na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Użytkownik uprawniony jest
wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w
przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z
dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
8. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem,
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania
cywilnego.
10.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w
rozumieniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Sprzedawcy.

Serwis zawiera materiały o tematyce erotycznej

Wchodząc dalej oświadczasz że jesteś osobą pełnoletnia


sex shop online | sexshop online | sklep erotyczny online | gadżety erotyczne | wibratory | dilator | dildo | kajdanki do łóżka | kajdanki na nogi | kajdanki skórzane | kajdanki z futerkiem | kneble | koraliki analne | korki analne | korek analny | kostiumy erotyczne | kółko Wartenberga | kulki gejszy | lalka dmuchana | lalki dmuchane | masażer prostaty | maski erotyczne | masturbator | nakładka na penisa | obroże BDSM | obroża BDSM | pejcz | akcesoria BDSM | pejcze erotyczne |

pierścień na penisa

W naszej ofercie: wibratory, sex shop online, sexshop online, sklep erotyczny online, gadżetyerotyczne, strap on dla kobiet, wibrujące jajko, kajdanki do łóżka, kajdanki na nogi, kajdanki skórzane, kajdanki z futerkiem, kneble, koraliki analne, korki analne, korek analny, kostiumy erotyczne, kółka Wartenberga, kółko Wartenberga, kulki gejszy, lalka dmuchana, lalki dmuchane, masażer prostaty, maski erotyczne, masturbator, nakładka na penisa, obroże BDSM, obroża BDSM, pejcz, pejcze erotyczne, pierścień na penisa, pompka do penisa, pompka erekcyjna, pompki waginalne, wibrator dla kobiet, artykuły erotyczne, akcesoria erotyczne, wibrator damski, kajdanki sex shop, sex shop kajdanki, prezerwatywy świecące w ciemności, kajdanki sex, wibrator sex shop, sex shop wibratory, kajdanki seks, progresywne kulki gejszy, sex shop paczkomat, masturbator elektryczny, ogonki analne, prezerwatywy świecące, szklany korek analny, wibrator posuwisty, feromony sex shop, sex shop lalki, akcesoria BDSM,
Obsługujemy klientów z całej Polski: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna