Polityka Prywatności - My Sex Shop
Dyskretna przesyłka | Wysyłka tego samego dnia | Darmowa dostawa od 250 zł

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MYSEXSHOP.PL
Spis treści:
§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Administrator Danych Osobowych
§ 3 Dane kontaktowe
§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych
§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
§ 6 Okres przechowywania danych osobowych
§ 7 Kategorie danych osobowych
§ 8 Pliki cookies
§ 9 Udostępnianie danych
§ 10 Uprawnienia Klientów
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://mysexshop.pl
(dalej jako „Sklep internetowy”).
2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na
Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako
„RODO”).
§ 2 Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Rafał Ochmański
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LAFAR Rafał Ochmański, ul. Mińska 16/13, 03-808
Warszawa, NIP: 1131871374, REGON: 016078685 (dalej jako „Administrator”).
§ 3 Dane kontaktowe
Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: sklep@mysexshop.pl lub pisemnie
na adres: LAFAR Rafał Ochmański, ul. Mińska 16/13, 03-808 Warszawa.
§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione,
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako
wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i
prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.
4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za
pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie
jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym.
§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
a) prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) marketing bezpośredni własnych usług i produktów, z wyjątkiem usługi newslettera, będący
prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt
a) RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),
f) realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
g) badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej
stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
h) archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest
prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
i) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
§ 6 Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
a) dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymywania w Sklepie
internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
b) dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym
dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem
przedawnienia roszczeń,
c) prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera,
d) dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
e) dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu prowadzenia
korespondencji lub wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych
uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed
ewentualnymi roszczeniami.
f) dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od
zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
g) prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres
50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej
h) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
i) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji
tego celu.
§ 7 Kategorie danych osobowych
1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a) w związku z założeniem konta Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w
przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy;
b) w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w
przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy;
c) w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres email,
imię i nazwisko oraz numer telefonu;
d) w związku ze świadczeniem usługi newslettera: adres e-mail.
2. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób
automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość
czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i
godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także
inne tego typu informacje.
§ 8 Pliki cookies
1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu
końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu
internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
a) rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia
zawartości strony,
b) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Klient nie musi na każdej
podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie
anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe
jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link
kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu
internetowego,
e) zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem
list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do
preferencji Klienta.
4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także
automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
5. Sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w
Sklepie internetowym stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google
LLC (Google Analitycs) oraz Facebok Inc. (Facebook Pixel) oraz Hotjar Ltd. (HotJar). Więcej
informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach
prywatności. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Klientów będą przekazane
wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony (na podstawie Decyzji
Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności), a do
państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia
odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych
przyjętych przez Komisję Europejską.
§ 9 Udostępnianie danych
1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do
przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w
szczególności podmiotom świadczącym usługi:
a) pocztowe,
b) płatności elektronicznych,
c) księgowe,
d) hostingowe,
e) informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania,
f) newslettera,
g) marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego.
§ 10 Uprawnienia Klientów
1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma
prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub
przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych
osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać
te dane innemu administratorowi danych.
4. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.

Serwis zawiera materiały o tematyce erotycznej

Wchodząc dalej oświadczasz że jesteś osobą pełnoletnia


sex shop online | sexshop online | sklep erotyczny online | gadżety erotyczne | wibratory | dilator | dildo | kajdanki do łóżka | kajdanki na nogi | kajdanki skórzane | kajdanki z futerkiem | kneble | koraliki analne | korki analne | korek analny | kostiumy erotyczne | kółko Wartenberga | kulki gejszy | lalka dmuchana | lalki dmuchane | masażer prostaty | maski erotyczne | masturbator | nakładka na penisa | obroże BDSM | obroża BDSM | pejcz | akcesoria BDSM | pejcze erotyczne |

pierścień na penisa

W naszej ofercie: wibratory, sex shop online, sexshop online, sklep erotyczny online, gadżetyerotyczne, strap on dla kobiet, wibrujące jajko, kajdanki do łóżka, kajdanki na nogi, kajdanki skórzane, kajdanki z futerkiem, kneble, koraliki analne, korki analne, korek analny, kostiumy erotyczne, kółka Wartenberga, kółko Wartenberga, kulki gejszy, lalka dmuchana, lalki dmuchane, masażer prostaty, maski erotyczne, masturbator, nakładka na penisa, obroże BDSM, obroża BDSM, pejcz, pejcze erotyczne, pierścień na penisa, pompka do penisa, pompka erekcyjna, pompki waginalne, wibrator dla kobiet, artykuły erotyczne, akcesoria erotyczne, wibrator damski, kajdanki sex shop, sex shop kajdanki, prezerwatywy świecące w ciemności, kajdanki sex, wibrator sex shop, sex shop wibratory, kajdanki seks, progresywne kulki gejszy, sex shop paczkomat, masturbator elektryczny, ogonki analne, prezerwatywy świecące, szklany korek analny, wibrator posuwisty, feromony sex shop, sex shop lalki, akcesoria BDSM,
Obsługujemy klientów z całej Polski: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna